IZBIRNI PREDMETI 2018/2019

IZBIRNI PREDMETI

V skladu s 17. členom Zakona o osnovni šoli (Objava: 40/2012 – ZUJF) mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.  Ti predmeti omogočajo učencem, da poudarijo »močne« strani svojih interesov in sposobnosti.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši (Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet).

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali le pri eni uri tedensko.

Izbirni predmeti so obvezni in se številčno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

 

Povezava na spletno stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

http://www.oshorjul.si/files/2018/05/izbirni-predmeti-2018_2019-opis.pdf

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/

 

Morda vam bo všeč tudi...