Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, akt o ustanovitvi zavoda ali drugi predpisi, sprejema letni delovni načrt zavoda, potrjuje letno poročilo ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. Svet zavoda deluje v skladu z zakonom o OŠ in odlokom o ustanovitvi Občine Horjul.

V skladu z 46. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 57-2410/2012 z dne 27. 7. 2012) Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • pet predstavnikov delavcev zavoda,
 • trije predstavniki staršev.

Svet zavoda OŠ Horjul sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanoviteljice občine Horjul
 • trije predstavniki staršev
 • pet predstavnikov zaposlenih

Svet zavoda vodi predsednik Sveta Zavoda.

Svet zavoda v šolskem letu 2017/2018

Svet zavoda v šolskem letu 2018/2019

Naloge Sveta zavoda:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
 • po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določajo pravila zavoda in druge, splošne akte zavoda,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi izvršitvi,
 • obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
 • imenuje pritožbeno komisijo,
 • oblikuje kriterije za subvencioniranje prehrane, šole v naravi,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti zavoda.

 

(Skupno 707 obiskov, današnjih obiskov 13)