Podatki šole

Osnovna šola Horjul

Šolska ulica 44
1354 Horjul

 OS_Horjul

Telefon:  01/75 00 220
e-pošta:  o-horjul.lj@guest.arnes.si
TRR:  01362-6030652086
Matična številka:  5084423000
Davčna številka:  99488493
Nismo davčni zavezanci.

Pomembne telefonske številke

01/75 00 221 RAVNATELJ
Aleksander Gube
01/75 00 220 TAJNIK VIZ
Petra Knapič (petra.knapic(et)oshorjul.si)
01/75 00 223 POMOČNICA RAVNATELJA
Mateja Poženel (mateja.pozenel(et)oshorjul.si)
01/75 00 222 RAČUNOVODKINJA
Darja Čufer Šibau (darja.cufer-sibau(et)oshorjul.si)
01/75 00 225 KUHINJA ŠOLA
Darja Pečevnik, Mateja Velkavrh, Veronika Trček, Majda Marolt
01/75 00 226 KNJIŽNIČARKA
Polona Končar (polona.koncar(et)oshorjul.si)
01/75 00 227 SVETOVALNA DELAVKA
Marjeta Požru Krstić (marjeta.pozru-krstic(et)oshorjul.si)
01/75 00 228 POMOČNICA RAVNATELJA (vrtec)
Andreja Naglič Kumer
01/75 00 222 RAČUNOVODSKO-ADMINISTRATIVNI DELAVEC
Jan Knez (jan.knez(et)oshorjul.si)

Zavod v nadaljnjem besedilu pomeni Osnovna šola Horjul in Vzgojno-varstvena enota pri Osnovni šoli Horjul. Ustanoviteljica zavoda Osnovna šola Horjul je Občina Horjul, ki ima svoj sedež na naslovu: Občinski trg 1, 1354 Horjul.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 12/11, 98/15) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 13. seji dne 19. 11. 2020 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Horjul.

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet občine Horjul.

V šolskem letu 2021/22 je v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul 9 oddelkov, vanje je vključenih 163 otrok, v šoli pa je 18 oddelkov, vanje je vključenih 325 učencev.

Organi zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) izdajamo Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Horjul in VVE pri OŠ Horjul.

(Skupno 5.837 obiskov, današnjih obiskov 35)