Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Horjul

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Osnovna šola Horjul (krajše OŠ Horjul), Šolska ulica 44, 1354 Horjul
Odgovorna uradna oseba: Aleksander Gube – ravnatelj
Datum prve objave kataloga: /
Datum zadnje spremembe: 10. 10. 2023
Katalog je dostopen na spletnem mestu: https://www.oshorjul.si/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna na sedežu Osnovne šole Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul

 1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Sedež zavoda: Šolska ulica 44, 1354 Horjul
Telefon: 01 75 00 220
Spletna stran: https://www.oshorjul.si/
Elektronski naslov: o-horjul.lj(at)guest.arnes.si
Davčna številka: 99488493
Matična številka: 5084423000
TRR: 01362-6030652086
Podatki o ustanovitelju: OŠ Horjul je ustanovila Občina Horjul z Odlokom z dne 19. 11. 2020.
Podatki o registraciji: Okrožno sodišče v Ljubljani / Osnovna šifra dejavnosti: 85.200 / Prvi vpis v sodni register: 30. 9. 1976.

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program in program za predšolsko vzgojo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul
 • Enota vrtca pri Osnovni šoli Horjul, Ljubljanska cesta 6, 1354 Horjul

Delovno področje zavoda:

 • P/85.100 Predšolska vzgoja
 • P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
 • I/56.290 Druga oskrba z jedmi
 • I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
 • J/58.110 Izdajanje knjig
 • J/58.130 Izdajanje časopisov
 • J/58.190 Drugo založništvo
 • L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 • N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Organigram zavoda

Povezava.

2b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Aleksander Gube, ravnatelj
Šolska ulica 44, 1354 Horjul; tel.: 01 75 00 221
E-pošta: aleksander.gube(at)oshorjul.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi:
Seznam predpisov z delovnega področja izobraževanja

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja

Predpisi lokalne skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

Notranji predpisi:

 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Program razvoja
 • Požarni red
 • Načrt evakuacije
 • Pravila o šolskem redu
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Katalogi zbirk ostalih podatkov
 • Hišni red
 • Vzgojni načrt
 • Načrt za preprečevanje legioneloz v vodovodnem omrežju OŠ Horjul in VVZ pri OŠ Horjul
 • Pravila o šolski prehrani
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o popisu
 • Publikacija vrtca
 • Pravilnik za sprejem otrok v vrtec in sestava komisije
 • Program pregleda igral in igrišč
 • Načrt rednega vzdrževanja in čiščenja
 • Pravila o šolskem skladu
 • Pravila o opravljanju učbeniškega sklada
 • Pravilnik o pečatih
 • Poslovnik o delu Sveta šole
 • Poslovnik o delu Sveta staršev

 

2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

 • Predlogi splošnih aktov zavoda.

2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Letni delovni načrt šole in vrtca 2023/24.
 • Publikacija VVE pri OŠ Horjul.
 • Poročilo realizacije LDN šole in vrtca za šolsko leto 2022/23.
 • Pravila in drugi akti zavoda.

2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Vpis v prvi razred.
 • Volitve pri napredovanju v nazive učiteljev.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejemanje in realizacija LDN.
 • Izvajanje NPZ.
 • Sprejem letnega in finančnega poročila.
 • Sprejem samoevalvacijskega poročila.
 • Sprejem finančnega načrta.
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oz. prenehanje statusa učenca perspektivnega športnika ali umetnika.

2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Zavod ne vodi javnih evidenc.

2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Jih ni.

2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

 • Publikacija VVE pri OŠ Horjul.
 • Letni delovni načrt zavoda OŠ Horjul.
 • Urniki za š. l. 2023/24.
 • Šolski koledar za š. l. 2023/24.
 • Cenik malic in kosil za š. l. 2023/24.
 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka v času uradnih ur po predhodni telefonski oz. pisni najavi, na katero zavod sporoči datum in uro vpogleda zaradi organizacije narave dela. Prav tako je večina informacij dostopnih na spletnem naslovu https://www.oshorjul.si.

 1. CENIK DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški posredovanja informacij javnega značaja: v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Način plačila stroškov: v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cena in drugi pogoji ponovne porabe informacij javnega značaja: v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

/

(Skupno 1.185 obiskov, današnjih obiskov 9)
Dostopnost