Organi šole

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

SVET ZAVODA

Ima pristojnosti, ki so določene z zakonom:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja
 • sprejema program razvoja šole in letni delovni načrt ter poročilo o njegovi uresničitvi
 • odloča o nadstandardnih in drugih programih
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca
 • obravnava finančni načrt in sprejema zaključni račun šole
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.

Sestavljajo ga po 3 predstavniki ustanovitelja in staršev ter 5 predstavnikov zaposlenih, skupno šteje 11 članov.

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku v vsaki oddelčni skupnosti, in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Svet staršev šteje 27 članov.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE

Sestavljajo ga vsi pedagoški in drugi strokovni delavci ter delavci šolske svetovalne službe.

Učiteljski zbor šole ima naslednje pristojnosti:

 • obravnava in odloča pa o strokovnih vprašanjih,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Eden izmed razrednikov koordinira delo med oddelki.

Oddelčni učiteljski zbor:

 • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
 • oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIK

 • vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
 • skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
 • sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih učitelji sorodnih predmetnih področij oz. učitelji posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobij.

Strokovni aktivi:

 • obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
 • usklajujejo merila za ocenjevanje,
 • dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • obravnavajo pripombe staršev na ugovore,
 • opravljajo druge naloge, določene z Letnim delovnim načrtom.
(Skupno 1.541 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost