Nacionalno preverjanje znanja

RIC

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa lahko najdete tudi v nekaterih spodaj navedenih dokumentih in publikacijah:

Za vas smo izluščili nekaj najpomembnejših informacij.

64. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I), Uradni list RS, št. 63-2519/2013, določa:

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Ta je na naši šoli v šolskem letu 2018/2019 tuji jezik fizika.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Dodatno analizo dosežka pripravi Državni izpitni center, v šoli, kjer je opravljal nacionalno preverjanje znanja, pa učenec lahko dobi podrobnejše obrazložitve dosežka. Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.

Datumi Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2018/2019:

  • 1. september (ponedeljek) – objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja,
  • 7. maj (torek) – NPZ iz slovenščine za učence 6. in 9. razreda,
  • 9. maj (četrtek) – NPZ iz matematike za učence 6. in 9. razreda,
  • 13. maj (ponedeljek) – NPZ iz tretjega predmeta za učence 9. razreda (tuji jezik angleščina) in NPZ iz tujega jezika za učence 6. razreda,
  • 3. junij (ponedeljek) – seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu,
  • 6. junij (četrtek) – seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. razredu.

Naknadnega roka NPZ za učence 9. razreda ni več (od 1. 9. 2013 nov Pravilnik o NPZ).

Ravnatelj po zaključku NPZ v posameznem šolskem letu pripravi podrobnejšo evalvacijo in v sodelovanju z učitelji analizira dosežke NPZ in pripravi sintezno poročilo, pripravi predloge izboljšav kvalitete poučevanja na podlagi poročil učiteljev ter opravi analizo doseganja ciljev, vsebovanih v predlogih za izboljšavo kvalitete poučevanja iz predhodnega nacionalnega preverjanja znanja.

Ravnatelj v skladu z navodili za izvedbo določi prostore, kjer bo potekalo nacionalno preverjanje znanja, in prisotne nadzorne učitelje. Potek nacionalnega preverjanja znanja nadzorujejo nadzorni učitelji v skladu z navodili za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja. Nadzorni učitelj ne sme biti učitelj predmeta, pri katerem nadzoruje potek nacionalnega preverjanja znanja. Naloge nadzornega učitelja lahko opravljajo vsi strokovni delavci šole.

(Skupno 148 obiskov, današnjih obiskov 7)