Knjižnica

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. Na razpolago so leposlovne, strokovne in druge knjige za učence in učitelje. V knjižnici so tudi ure knjižne in knjižnične vzgoje (KIZ – knjižnična informacijska znanja).

V knjižnici je na voljo tudi mladinski tisk za učence, za učitelje so na voljo strokovne revije.

Šolsko knjižnico izmenično vodijo in urejajo knjižničarke Tanja Bergant, Natalija Kogovšek, Vesna Jurač in Nina Gros.

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka od 7:30 do 14:30.

Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri knjige (učenci prve triade eno), izposojevalni rok je 14 dni, ki se lahko podaljša na 21 dni (ne velja za knjige domačega branja).

PROGRAM DELA KNJIŽNICE

V šolski knjižnici potekata:

 • interno bibliotekarsko delo:
  • nabava, katalogizacija in obdelava gradiva,
  • odpis starejše, uničene ali tematsko neustrezne literature,
  • oblikovanje statistik in analiz dela,
  • sodelovanje z založbami,
  • vodenje učbeniškega sklada;
 • pedagoško delo:
  • individualno bibliopedagoško delo ob izposoji,
  • svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva,
  • pomoč učencem pri iskanju literature za individualno uporabo,
  • pomoč ob iskanju informacij za izdelavo plakatov, raziskovalnih in drugih nalog ter tekmovanj,
  • bibliopedagoške ure po oddelkih,
  • organizacija in izvedba reševanja slovenskega knjižnično-muzejskega kviza,
  • priprava tematskih razstav in
  • organizacija literarnih srečanj.